Adwokat Toruń

Zasady skracania zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego wyrokiem karnym

W chwili obecnej zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjnie orzekany przez sądy w przypadku popełnienia przestępstwa polegającego na kierowaniu pojazdu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka odurzającego. Co ważne, kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość „skrócenia okresu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów”. Stanowi o tym art. 182a k.k.w., który daje możliwość ubiegania się o możliwość kierowania pojazdami wyposażonymi w blokadę alkoholową. Podstawą wniosku o tego rodzaju blokadę jest upływ co najmniej połowy okresu zakazu. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Niestety regulacja nie dotyczy osób skazanych za kierowanie pojazdem pod wpływem środka odurzającego.