Adwokat Toruń

Prawo rodzinne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. W dotychczasowej praktyce reprezentowaliśmy Klientów i kilkuset postępowaniach, których przedmiotem było prawo rodzinne. Posiadając wiedzę w tym zakresie oferujemy fachową pomoc prawną z uwzględnieniem specyfiki postępowań, które niosą ze sobą bagaż emocjonalny. Dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, z największą uwagą. Dzięki profesjonalnej analizie kancelaria jest w stanie zaproponować optymalne rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem dobra małoletnich dzieci.

Prawnik rodzinny Toruń
Kancelaria zajmuje się prawem rodzinnym, które reguluje stosunki prawne wewnątrz rodziny oraz z osobami trzecimi, dotyczące sfery majątkowej i niemajątkowej. Oferujemy doradztwo prawne dla małżonków oraz rodziców, którzy stoją przed wyborem ścieżki sądowej i skierowania sprawy do sądu opiekuńczego, czy też złożenia pozwu o rozwód i separację.

Rozwód i separacja
Kancelaria doradza odnośnie wyboru postępowania, po przeanalizowaniu sytuacji danej rodziny. Pomagamy przygotować się do przeprowadzenia najtrudniejszego etapu sądowego. W każdym przypadku analizujemy czy zachodzą przesłanki przewidziane w przepisach prawa rodzinnego. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do rozwiązania małżeństwa przez rozwód może dojść w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wspólne pożycie małżonków ma wyraz w sferze emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej. O rozkładzie pożycia można mówić dopiero w sytuacji, gdy nie istnieje między małżonkami żadna z tych więzi. Wówczas następuje rozkład zupełny. Wyjątkowo dopuszcza się istnienie więzi gospodarczej np. wspólne zamieszkiwanie w danym lokalu, wynikające ze szczególnych okoliczności. Przedmiotem badania sądu jest więc ustanie stosunków fizycznych małżonków, więzi emocjonalnej oraz wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego.

Rozwód z winy małżonka
W postępowaniu sądowym o rozwód, podobnie jak przy separacji, sąd na żądanie małżonka rozstrzyga o ponoszeniu przez współmałżonka winy za rozkład pożycia. Małżonek niewinny rozkładowi pożycia może nie wyrazić zgody na orzeczenie rozwodu i wówczas sąd oddala pozew. Sąd oddala pozew o rozwód również jeżeli orzeczenie rozwodu miałoby pociągnąć za sobą naruszenie dobra wspólnych, małoletnich dzieci.
Adwokat Jakub Kamiński posiada doświadczenie prowadzenia szeregu postępowań o rozwód z orzeczeniem winy i w zakresie sporów dotyczących opieki nad małoletnimi, także z udziałem Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Toruniu. Dzięki temu oferujemy doradztwo prawne, przygotowanie dokumentów i reprezentowanie Klientów przed sądami rozwodowymi

Alimenty (Podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów)
Kancelaria zajmuje się wszelkimi postępowaniami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego, a więc obowiązku dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Standardowo obowiązek alimentacyjny obejmuje zapewnienie środków na wyżywienie, odzież, mieszkanie, leczenie czy na zaspakajanie podstawowych potrzeb kulturalnych i rozrywkowych. Krąg podmiotów obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym określa Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Kancelaria świadczy pomoc w postępowaniach sądowych po urodzeniu dziecka – o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, o podwyższenie i obniżenie alimentów, czy uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Reprezentujemy także klientów w sprawach alimentacyjnych od dziadków na rzecz wnuka czy w przypadku orzekania alimentów na rzecz rodzica.
Jak wynika z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do ich płacenia. Wysokość alimentów może jednak ulec zmianie. Podstawą do zmiany wysokości alimentów może być przykładowo zwiększenie się zakresu usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Natomiast obniżenie obowiązku świadczenia alimentacyjnego może być spowodowane np. utratą zatrudnienia lub choćby częściowym zaspokajaniem własnych potrzeb ekonomicznych przez dziecko.

Władza rodzicielska
Spory dotyczące władzy rodzicielskiej, a więc przysługującej rodzicom wobec ich dzieci od momentu narodzenia dziecka do uzyskania pełnoletności stanowią gros spraw prowadzonych przez Kancelarię. Dotyczy to spraw o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz jej zawieszenie.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić w sytuacji rozłączenia rodziców, gdy władza rodzicielska zostaje powierzona jednemu z rodziców lub w sytuacji zagrożenia dobra dziecka. W skrajnych przypadkach możliwe jest całkowite pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej. Orzeka się je wtedy, gdy istnieje trwała przeszkoda w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, gdy rodzic nadużywa swoich uprawnień względem dziecka, w sposób rażący zaniedbuje swoje obowiązki rodzicielskie lub z innych powodów nie jest w stanie wypełnić obowiązków względem dziecka.

Kontakty z dzieckiem
Ustalenie harmonogramu kontaktów z dzieckiem jest najczęściej przedmiotem postępowania rozwodowego. Może być również samodzielnym postępowaniem, gdy w wyniku braku porozumienia pomiędzy rodzicami, ojciec lub matka muszą domagać się respektowania ich prawa do bezpośredniej styczności i komunikowania się z małoletnim dzieckiem. Regulowaniem kontaktów zajmuje się sąd opiekuńczy, które może także ustalić zasady kontaktowania się rodzica z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego.

Pochodzenie dziecka
Kancelaria reprezentuje we wszelkich postępowaniach, których przedmiotem jest ustalenie pochodzenia dziecka – dotyczy to wniosku o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.
Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w określonych sytuacjach zachodzi domniemanie ojcostwa, które występuje wówczas, gdy dziecko urodzi się w czasie trwania małżeństwa, ustalenie ojcostwa może mieć miejsce poprzez uznanie dziecka przez ojca, gdy mężczyzna oświadczy, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka to potwierdzi. Trzecią sytuacją jest ustalenie ojcostwa przez sąd – następuje w na mocy orzeczenia sądu, najczęściej po wykonaniu badania DNA.

W przypadku uznania dziecka, możliwe jest wystąpienie o unieważnienie uznania ojcostwa z powodu wady złożonego oświadczenia woli takiej jak błąd w czasie jego składania, podstęp lub groźba lub stan wyłączający świadome złożenie oświadczenia woli.

Z uwagi na wyjątkową delikatność materii i ingerowanie w relacje pomiędzy osobami bliskimi Adwokat Jakub Kamiński oferuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Uprowadzenie dziecka za granicę w trybie Konwencji Haskiej Kancelaria posiada doświadczenie w reprezentowaniu rodziców w postępowaniu dotyczącym bezprawnego uprowadzenia dziecka za granicę kraju, które nazywane jest również porwaniem rodzicielskim. Postępowania tego rodzaju toczą się w trybie Konwencji Haskiej. Kancelaria przygotowuje wnioski oraz dalsze pisma oraz reprezentuje przed sądami rozpoznającymi sprawy na terenie całego kraju. Zapraszamy na konsultacje do naszej Kancelarii w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/6, aby omówić sprawę i zaproponować najlepsze rozwiązania.
www.adwokat-torun.com