Adwokat Toruń

Prawo nieruchomości

Kancelaria prowadzi sprawy majątkowe, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie nieruchomości. Doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa w nieruchomości to jeden z filarów działalności Kancelarii. Zajmujemy się reprezentacją sądową w sporach dotyczących nieruchomości:
adwokat toruń jakub kamiński

Kancelaria świadczy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w procesie nabycia nieruchomości– w czasie planowania i podejmowania decyzji, realizacji oraz funkcjonowania obiektu. Dotyczy to przygotowania opiniowania umów deweloperskich, umów o roboty budowlane z wykonawcami, umów przedwstępnych kupna sprzedaży nieruchomości, umów najmu i dzierżawy, umów najmu okazjonalnego.
Adwokat Jakub Kamiński oferuje doradztwo i pomoc prawną przy przeprowadzaniu transakcji kupna sprzedaży nieruchomości, w tym także przez obcokrajowców, a także w zakresie funkcjonowania nieruchomości prywatnych i komercyjnych.
Kancelaria reprezentuje w toku przetargów i postępowań licytacyjnych, w postępowaniach administracyjnych, postępowaniach przed urzędami skarbowymi i sądami w postępowaniach wieczystoksięgowych.
Adwokat Toruń zapewnia wsparcie merytoryczne w procesie sprzedaży nieruchomości a także oferuje obsługę prawną nieruchomości, w tym wspiera klientów w procesie pozyskiwania i obsługi najemców do nieruchomości, zajmuje się prawnymi zagadnieniami związanymi z najmem i dzierżawą, a także wszelkimi rodzajami inwestycji na rynku nieruchomości.

Gospodarka nieruchomościami i księgi wieczyste
Zakres kompetencji kancelarii obejmuje przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawa spółdzielczego, Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Ustawy o ochronie praw lokatorów, Ustawy o własności lokali, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Prawo spółdzielcze i lokalowe
Kancelaria działa w obszarze dotyczącym relacji pomiędzy spółdzielniami mieszkaniowymi i wspólnotami mieszkaniowymi i ich członkami, przygotowuje pozwy sądowe, opracowuje uchwały i regulaminy.

Prawo budowlane
Kancelaria zajmuje się sporami na styku prawa cywilnego i prawa budowlanego, w szczególności w zakresie roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji, roszczeń w stosunku do wykonawcy robót budowlanych.

Umowy w zakresie obrotu nieruchomościami
Kancelaria Adwokacka Jakub Kamiński przygotowuje i opiniuje umowy sprzedaży nieruchomości, umowy przedwstępne, umowy deweloperskie jak też umowy dotyczące ustanowienia służebności, umowy dożywocia i ustanowienia hipoteki.
Kancelaria bierze udział w negocjowaniu umów sprzedaży i najmu lokali komercyjnych i mieszkaniowych oraz przy ich zawieraniu w formie notarialnej.

Ustalanie stanu prawnego nieruchomości
Kancelaria reprezentuje w sporach sądowych dotyczących ustalenia i regulowania stanu prawnego nieruchomości takich jak postępowania z wniosku o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności nieruchomości, a także dział spadku i podział majątku wspólnego po rozwodzie obejmujących nieruchomość oraz o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Spory sądowe związane z nieruchomościami
Kancelaria zastępuje Klientów w toku spraw sądowych dotyczących roszczeń o zaległy czynsz najmu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, dotyczących wad lokalu nabytego od dewelopera lub w drodze umowy kupna-sprzedaży. Kancelaria współpracuje z pośrednikami obrotu nieruchomości i rzeczoznawcami majątkowymi, dzięki czemu obsługa Klientów jest kompleksowa.

Sprawy dotyczące lokali komunalnych
Kancelaria zajmuje się kwestiami umów najmu mieszkań komunalnych i sporami z zarządami gospodarki mieszkaniowej, w tym odnośnie wypowiedzenia umowy najmu i zadłużenia względem gminy z tytułu czynszu najmu lokalu komunalnego.

Usługi dla pośredników obrotu nieruchomości
Kancelaria świadczy usługi związane z przygotowaniem i opiniowaniem dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działalności związanej z obrotem nieruchomościami. Masz problem prawny związany z nieruchomości – Zapraszamy na konsultacje do naszej Kancelarii w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/6, aby omówić sprawę i zaproponować najlepsze rozwiązania.