Adwokat Toruń

Podział majątku

Podział majątku wspólnego małżonków

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw majątkowych małżonków. Poza orzeczeniem rozwodu Klienci zainteresowani są podzieleniem majątku dorobkowego a więc majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa.

Adwokat Jakub Kamiński oferuje pomoc prawną przy podziale majątku wspólnego zarówno w drodze podziału umownego jak i podziału sądowego.
Kancelaria zajmuje się rozliczeniami pomiędzy małżonkami po rozwodzie oraz w przypadku konieczności rozliczenia w związkach nieformalnych czyli pomiędzy konkubentami.
Zapewniamy fachową pomoc, w tym doradztwo w formie porad prawnych, pomoc przy weryfikacji lub ustaleniu rzeczywistego składu majątku wspólnego podlegającego podziałowi, pomoc w wycenie poszczególnych składników majątku, prowadzenie całego postępowania o podział majątku Toruń przez doświadczonego adwokata, wsparcie rzeczoznawców z zakresu szacowania wartości ruchomości i nieruchomości, doradztwo w zakresie ustalenia sposobu podziału i negocjacji warunków, przygotowanie dokumentacji i reprezentację sądową.
Kancelaria zajmuje się sprawami majątkowymi małżonków w trakcie trwania związku małżeńskiego (wówczas także możliwy jest podział majątku), jak i po rozwiązaniu małżeństwa.

Majątek wspólny małżonków – sądowe ustalanie składu Majątek wspólny małżonków stanowi ogół przedmiotów i praw majątkowych nabytych przez małżonków wspólnie lub przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, iż do majątku wspólnego nie należą przedmioty i prawa enumeratywnie wymienione w art. 33, stanowiące majątek osobisty małżonków.
Proporcjonalny i nieproporcjonalny podział majątku wspólnego Kiedy małżonkowie nie mogą się porozumieć, sprawa podziału majątku wspólnego kierowana jest na drogę sądową. Wówczas sąd określa jaką część majątku wspólnego ma uzyskać każdy z małżonków. Z uwagi na doniosłość postępowania podziałowego należy rozważyć powierzenie sprawy profesjonalnemu prawnikowi, który zagwarantuje właściwy przebieg postępowania.
Umowy dotyczące majątku wspólnego małżonków Małżonkowie mają wpływ na zakres majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską i umownie mogą tę wspólność rozszerzać lub ograniczać, a nawet wyłączyć poprzez ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej. Kancelaria doradza w zakresie dokonywania modyfikacji ustroju majątkowego jak też doradza odnośnie skutków prawnych podjętych już czynności.
Szybki podział majątku bez konieczności ponoszenia zbędnych kosztów Celem działania kancelarii jest zapewnienie sprawnego przebiegu postępowania o podział majątku wspólnego małżonków a jednocześnie ograniczenie kosztów z tym związanych. Biorąc pod uwagę skład majątku, koszt przeprowadzenie postępowania sądowego może być niższy niż umowa pozasądowa. Koszty podziału majątku są zależne od wartości dzielonego majątku i sposobu podziału. Jeśli majątek podlega podziałowi w postępowaniu sądowym, opłaty sądowe wynoszą odpowiednio 1.000 złotych jeżeli pomiędzy małżonkami nie ma porozumienia i 300 zł, jeżeli podział ma nastąpić na zgodny projekt podziału majątku. W przypadku znacznej wartości majątku wspólnego koszty notarialne podziału mogą więc wielokrotnie przewyższać koszty postępowania sądowego.

Podział majątku a wspólny kredyt
Można już stwierdzić, że nic tak nie łączy jak wspólny kredyt, szczególnie zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. Podział majątku wspólnego małżonków obejmuje składniki majątkowe z chwili ustania wspólności ustawowej. Kancelaria podejmuje działania celem rozwiązania kwestii zobowiązań finansowych małżonków.
Jeśli potrzebujesz pomocy przy opracowaniu planu podziału lub reprezentacji prawnika przed sądem w sprawie o podział, skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Jakub Kamiński.

Skontaktuj się z Kancelarią.
Zapraszamy na konsultację do naszej Kancelarii w Toruniu przy ul. Panny Marii 3/6, aby omówić sprawę i zaproponować najlepsze rozwiązania.

www.adwokat-torun.com