Adwokat Toruń

Polityka prywatności

I. Administrator danych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Jakub Kamiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jakub Kamiński z siedzibą w Toruniu, pod adresem ul. Panny Marii 3 lok. 6, 87-100 Toruń, NIP 956-213-02-09, REGON 340795832 dalej zwany Administratorem.
Administrator w trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, oraz szanując Państwa prawo do prywatności informuje, że wdrożył środki techniczno-organizacyjne, wynikające z Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych oraz innych ustaw. Administrator przykłada niezwykłą wagę do ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
W każdym możliwym miejscu, w którym korzystacie Państwo z naszych usług znajdują się przekazane w przystępnej formie informacje dotyczące danych osobowych. Ponadto dokładamy wszelkich starań celem ułatwienia Państwu wykonywania wszelkich przysługujących praw. Staramy się także maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych.
Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@adwokat-torun.com

 

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wypełnia obowiązki Inspektora Ochrony Danych. Pod wskazany w pkt I adres e-mail możecie się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym także w sprawach związanych z realizacją przysługujących Państwu praw.

 

III. Cele, zakres i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

Przetwarzamy Państwa dane w celu bieżącego kontaktu niezwiązanego z usługami świadczonymi na rzecz Państwa będących nadawcami korespondencji, ani nie związanego z realizacją innej umowy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem w celu rozwiązania lub sfinalizowania sprawy, której dotyczy korespondencja (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO), prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną działalnością, w tym informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu jeden dni. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W przypadku świadczenia usług prawnych, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji przez okres 2 lat. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.
Administrator, w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem (podstawa prawna art. 221 kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu oceny Państwa kwalifikacji do pracy na stanowisku objętym aplikacją (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO), zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za Państwa zgodą powierzone Administratorowi dane będą przetwarzane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, informacje o wykształceniu, informacje o doświadczeniu i kwalifikacjach, informacje o zainteresowaniach, zdjęcie (wizerunek), adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko objęte aplikacją.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane przez okres 2 lat od momentu ich zebrania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.

Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.
Na podstawie art.6 ust.1 lit. B RODO przetwarzamy także Państwa dane osobowe podane podczas wizyty na naszej stronie internetowej lub w czasie świadczenia usług prawnych zgodnie z przepisami prawa, umowami zawieranymi z klientami lub regulaminem świadczenia usług, który dostępny jest w siedzibie Administratora. Jednocześnie jednakże Administrator informuje, iż po zakończeniu realizacji umowy o świadczenie usług Państwa dane osobowe nadal są przetwarzane, co jednakże wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz nałożonych na niego obowiązków prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas art.6 ust. 1 lit. F i lit. C RODO. Wyjaśniamy, że dotyczy to konieczności przechowywania Państwa danych z uwagi na przepisy prawa obligujące Administratora do ich przechowywania przez czas do tego niezbędny ze względów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe po zakończeniu realizacji umowy o świadczenie usług ze względu na konieczność zachowania możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia swoich praw, które to terminy regulują przepisy kodeksu cywilnego.
W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej i optymalizacja serwisu www do potrzeb klienta).

Pliki „Cookies” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.
Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celu administrowania stroną internetową. Są to takie dane jak adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym. Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem jest administrowanie stroną internetową);
Świadcząc usługi w zakresie realizacji umowy przetwarzamy także Państwa dane osobowe szczególne, co wynika z oferty Kancelarii Adwokackiej Jakub Kamiński. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 9 ust.2 lit. A RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na takie przetwarzanie danych. Zgoda jest zawsze dobrowolna, a przed jej wyrażeniem przedstawiane są Państwu wszelkie niezbędne informacje, umożliwiające jej świadome i swobodne wyrażenie. Informujemy jednakże, że w takich przypadkach brak wyrażenia zgody uniemożliwi skorzystanie z oferowanych przez Kancelarię Adwokacką Jakub Kamiński usług. Czas przetwarzania tych danych osobowych warunkowany jest prawnie dopuszczalnym okresem dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, a zatem także i obrony przed nimi.
Administrator dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych. Administrator informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany, dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres w jakim jest to niezbędne, zapewnia poufność dostęp przez dostęp do nich tylko przez osoby upoważnione, respektuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej (tajemnicy adwokackiej).

W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania, stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są odpowiednio zabezpieczone, podejmuje niezbędne działania, by podmioty współpracujące z Administratorem dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora, a w razie konieczności, wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
W sytuacji, gdy mimo podjętych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych i naruszenie to mogłoby powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, administrator niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą.

 

IV. Rodzaj danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności.

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, świadczenia usług oraz rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi przekazywanie informacji o jego działalności oraz utrzymywanie kontaktu.

V. Przysługujące Państwu prawa

Uprzejmie informujemy, że podczas przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Adwokacką Jakub Kamiński przysługują Państwu następujące prawa:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• przenoszenia danych osobowych.
Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. Między innymi dlatego szczegółowo informujemy Państwa o podstawach przetwarzania danych osobowych.
Wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku ze szczególną sytuacją. W tej sytuacji jednakże Administrator zgodnie z przepisami może mimo wszystko odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykaże, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Swoje uprawnienia Państwo zrealizować poprzez wysłanie wiadomości e-mail pod adres: biuro@adwokat-torun.com.

 

V. Wymóg podania danych osobowych

1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. W wielu wypadkach jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi skorzystanie przez Państwa z oferowanych przez Kancelarię Adwokacką Jakub Kamiński usług.

 

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

VII. Odbiorcy danych osobowych
Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością umożliwienia tym podmiotom dostępu do Państwa danych osobowych. Są to np. podmioty świadczące usługi informatyczne, hostingowe, rachunkowe, pocztowe lub kurierskie czy współpracujące przy realizacji zleceń. W takim przypadku również dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i w tym celu zawieramy z wymienionymi podmiotami umowę powierzenia przetwarzania danych, ściśle określając warunki przetwarzania, zakres dostępu do danych, a nawet możliwe operacje przetwarzania. Dbamy również o to, aby niezwłocznie po zakończeniu umowy dane zostały przez ten podmiot trwale usunięte, jak również zastrzega w umowach prawo do kontroli tego podmiotu.
Oprócz tego dane osobowe mogą być udzielane wyłącznie na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu. Są to jednakże podmioty uprawnione ustawowo do otrzymania takich danych osobowych, a przepisy prawa szczegółowo wskazują również sytuacje, w których o takie udostępnienie danych podmiot może się zwrócić.

 

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

IX. Prawo do wniesienia skargi

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli w Państwa ocenie dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem. Mamy jednak nadzieję, że zechcą Państwo w pierwszej kolejności poinformować nas o wszelkich wątpliwościach w tym zakresie.

 

X. Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.

 

ODR
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), narzędziem służącym pozasądowemu rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych miedzy konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE jest platforma ODR (Online Dispute Resolution). Jest ona dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Rozstrzyganie sporów ta metoda ma charakter bezpłatny i dobrowolny.

 

Polityka plików cookies

Niniejsze zasady dotyczą plików cookies i odnoszą się do sposobów ich wykorzystania na stronie www.adwokat-torun.com.

I. Czym są pliki cookies?
Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies w zasadzie nie pozwalają na ustalenie tożsamości osób fizycznych, ale jedynie na identyfikację komputera i przeglądarki. Jednakże z uwagi na dbałość z jaką podchodzimy do ochrony danych osobowych, do plików tych stosowane są środki ochrony przewidziane dla danych osobowych. Zapisywanie plików cookies w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na Twoje oprogramowanie lub sprzęt. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

Dokładamy wszelkiej staranności, aby używanie na Stronie pliki cookies były bezpieczne dla Twojego komputera. Korzystanie z plików cookies nie oznacza pobierania od Ciebie informacji poufnych. Samo przechowywanie cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu.
Podczas pierwszej wizyty na Stronie przy wykorzystaniu danego urządzenia wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z prośbą o wyrażenie zgody na ich stosowanie.

II.    Do czego są używane pliki cookies?
Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości Strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony, w tym:
– rozpoznawania urządzeń użytkowników i odpowiedniego wyświetlania Strony,
– dostosowania i optymalizacji Strony do potrzeb użytkowników, zapamiętywania preferencji dotyczących Strony ( język, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści),
– tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze Strony co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika,
– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Strony.

III.   Jakich plików „cookies” używamy oraz jak długo są one przechowywane?
Wykorzystujemy następujące rodzaje plików „cookies”:
– cookies sesji – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli zamknięcia przeglądarki. Te pliki cookies działają zatem podczas Twojej wizyty na Stronie, po czym są automatycznie usuwane. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania niektórych funkcjonalności na Stronie.
– cookies trwałe – po odwiedzeniu Strony pozostaną na Twoim komputerze wraz z zapamiętanymi informacjami np. o Twoim skonfigurowanym zestawie komputerowym i przywrócą ustawienia podczas kolejnych Twoich odwiedzin, przez co użytkowanie naszego Strony będzie dla Ciebie łatwiejsze. Pliki te są przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni.

IV.   Usuwanie plików cookies
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Możesz również wyrazić, bądź cofnąć uprzednio wyrażoną zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez serwis pod adresem: biuro@adwokat-torun.com.
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

V.    Jak zmienić ustawienia przeglądarki, aby zarządzać plikami cookies bądź całkowicie je zablokować?
Przykładowa informacja dla wybranych przeglądarek internetowych:
– Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
– Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&