Adwokat Toruń

Kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego?

Zgodnie z art. 922 k.p.c., uczestnikami postępowania egzekucyjnego, oprócz wierzyciela i dłużnika są również osoby, którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości, a gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, także organ, który zawarł umowę o użytkowanie wieczyste. Osoby posiadające uprawnienie dotyczące prawa korzystania ze służebności powinny być zawiadamiane o podejmowanych czynnościach. Komornicy doręczają pisma osobom uprawnionych zgodnie z treścią księgi wieczystej. Sąd natomiast każdorazowo bada krąg osób zainteresowanych.
Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Pozostaje natomiast w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia m.in. prawo służebności drogi koniecznej oraz służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia, a także służebność przesyłu. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości. Uczestnicy postępowania mogą więc skorzystać z prawa odwołania od postanowienia o przysądzeniu.