Adwokat Toruń

Co może być przedmiotem depozytu w sprawach rodzinnych?

Przedmiotem depozytu, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą być kosztowności, papiery wartościowe i inne dokumenty należące do pozostającego pod opieką, a więc małoletnich. Instytucja depozytu ma chronić interes finansowy małoletnich w przypadku sprawowania opieki przez opiekuna, a więc przede wszystkim w sytuacji kiedy rodzice nie mogą takiej opieki sprawować. Zasady depozytu określa art. 161. § 1 k.r.o. Kiedy opiekun nie potrafi zadbać o majątek małoletniego wówczas może on być zobowiązany do złożenia go do depozytu. Katalog przedmiotów depozytu jest niedookreślony – znajdują się wśród nich także dokumenty. Nie można więc całkowicie wykluczyć np. decyzji o złożeniu do depozytu paszportów czy dowodów osobistych, natomiast w praktyce dokumenty tego rodzaju z zasady powinny być w posiadaniu opiekunów – są to dokumenty tożsamości. W przypadku rodziców, obowiązek występowania z wnioskiem o wydanie dokumentu stanowiłby istotne utrudnienie i ograniczenie ich władzy rodzicielskiej. Sąd opiekuńczy, w braku porozumienia rodziców może wydawać zarządzenia w kwestii wyrażenia zezwolenia na wyrobienie dokumentu lub na wyjazd za granicę z dzieckiem. W przypadku obawy przed wyjazdem drugiego rodzica z dzieckiem poza granice Polski, rodzic posiadający dokumenty małoletnich i obawiający się uprowadzenia rodzicielskiego powinien przedstawić swoją argumentację drugiemu z rodziców, a ten – jeżeli się z tym stanowiskiem nie zgadza – powinien wystąpić d o sądu opiekuńczego z wnioskiem o wyrażenie zezwolenia na wyjazd za granicę z małoletnimi. Na marginesie, gdyby nawet dokument był w depozycie, jeżeli sąd opiekuńczy wyraziłby taką zgodę to i tak dokument zostałby wydany drugiemu z rodziców. Depozyt nie spełniałby więc roli ochronnej przed uprowadzeniem. Należy więc raczej rozpatrywać kwestię argumentacji dla sądu w sprawie o wyrażenie zgody na wyjazd, a w przypadku jeżeli drugoplanowy rodzic nie chce oddać dokumentu wówczas o zwrócenie się do sądu rodzinnego o wydanie zarządzenia opiekuńczego na podstawie art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dokument powinien być przechowywany w miejscu zamieszkania dzieci, a miejsce zamieszkania dzieci, jak i określanie zakresu władzy rodzicielskiej (w tym jej ograniczanie) pozostaje w gestii sądu rodzinnego.