Adwokat Toruń

Kto kontroluje ruch na terenie lasów lub parków narodowych?

Jak wynika z ustawy o ruchu drogowym, kontrola ruchu drogowego na terenach lasów lub parków narodowych może być wykonywana przez strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku. Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są uprawnieni do kontroli kierujących pojazdami niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów. W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są upoważnieni do zatrzymania pojazdu, legitymowania uczestnika ruchu drogowego, czy wydawania poleceń, co do sposobu zachowania się na drodze. Do osób poruszających się po lasach mogą mieć zastosowanie przepisy kodeksu wykroczeń, w tym stanowiący, że kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, ten podlega karze grzywny albo karze nagany lub kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, które dają możliwość wymierzenia kary grzywny lub kary aresztu.