Adwokat Toruń

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Zgodnie z przepisami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Warunkiem przyznania świadczenia jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczający kwoty 900 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza wyżej wskazaną kwotę, świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest pomniejszane o kwotę, o jaką przekroczony został dochód rodziny w przeliczeniu na osobę. Fundusz nie wypłaca świadczenia jeżeli przekroczenie spowoduje zmniejszenie świadczenia do kwoty niższej niż 100 zł. Za członków rodziny uznaje się: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Z tego wynika, że osoba pozostają z rodzicem dziecka w konkubinacie nie jest zaliczana do rodziny i jej dochód nie powinien być brany pod uwagę przy określaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Wynika to z art. 3 ust. 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych.