Adwokat Toruń

Blog

Kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego?

Zgodnie z art. 922 k.p.c., uczestnikami postępowania egzekucyjnego, oprócz wierzyciela i dłużnika są również osoby, którym przysługują prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości, a gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste, także organ, który zawarł umowę o użytkowanie wieczyste. Osoby posiadające uprawnienie dotyczące prawa korzystania ze służebności powinny być zawiadamiane o […]

Kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego? Read More »

Zasady skracania zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego wyrokiem karnym

W chwili obecnej zakaz prowadzenia pojazdów jest obligatoryjnie orzekany przez sądy w przypadku popełnienia przestępstwa polegającego na kierowaniu pojazdu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka odurzającego. Co ważne, kodeks karny wykonawczy przewiduje możliwość „skrócenia okresu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów”. Stanowi o tym art. 182a k.k.w., który daje możliwość ubiegania się o możliwość

Zasady skracania zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego wyrokiem karnym Read More »

Co może być przedmiotem depozytu w sprawach rodzinnych?

Przedmiotem depozytu, zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą być kosztowności, papiery wartościowe i inne dokumenty należące do pozostającego pod opieką, a więc małoletnich. Instytucja depozytu ma chronić interes finansowy małoletnich w przypadku sprawowania opieki przez opiekuna, a więc przede wszystkim w sytuacji kiedy rodzice nie mogą takiej opieki sprawować. Zasady depozytu określa art.

Co może być przedmiotem depozytu w sprawach rodzinnych? Read More »

Kto kontroluje ruch na terenie lasów lub parków narodowych?

Jak wynika z ustawy o ruchu drogowym, kontrola ruchu drogowego na terenach lasów lub parków narodowych może być wykonywana przez strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku. Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku są uprawnieni do kontroli kierujących pojazdami niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu,

Kto kontroluje ruch na terenie lasów lub parków narodowych? Read More »

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Zgodnie z przepisami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Warunkiem przyznania świadczenia jest dochód rodziny w przeliczeniu na

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego? Read More »